Reglementen

Huishoudelijk Reglement van De Blauwe Brigade

Bij een vereniging hoort een huishoudelijk reglement. Dit is het spoorboekje van de vereniging waarin alles is beschreven aangaande het functioneren van de vereniging.

Bestuur De Blauwe Brigade

Artikel 1. Leden

1) Het gewoon lidmaatschap wordt verkregen nadat is voldaan aan de volgende voorwaarde:
a) na het verstrekken van de gewenste gegevens zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier.
b) na betaling van de (jaarlijks verschuldigde) contributie.
2) De leden kunnen na hun toetreding een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement opvragen bij het bestuur van de Blauwe Brigade.
3) De gewone leden die gehele ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie hebben worden gezien als ereleden.
4) Het erelidmaatschap wordt toegekend op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering aan uitsluitend natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.
5) Onder donateurs worden verstaan zij die het doel van de vereniging wensen te steunen door middel van een jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 2 lid 3 van dit huishoudelijk reglement.
6) De donateurs verwerven zich daarmee het recht op ontvangst van de door de vereniging uit te geven busvouchers, alsmede een naamsvermelding op de website.

Artikel 2. Jaarlijkse bijdragen

1) Een gewoon lid betaalt de vereniging een jaarlijkse contributie, te betalen voor 1 november van elk verenigingsjaar.
2) Een erelid is vrij om de normale jaarlijkse contributie aan de vereniging te betalen.
3) Een donateur schenkt de vereniging een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de donateur zelf .

Artikel 3. Inning contributie

1) Voor het gewone lid zal het innen van de jaarlijkse contributie, indien mogelijk, via automatische incasso geschieden, dit zal in oktober plaats vinden.
2) Indien betaling niet via artikel 3 lid 1 van dit huishoudelijk reglement plaatsvindt, ontvangt het gewone lid voor 1 november van het verenigingjaar een verzoek tot het betalen van de jaarlijkse contributie.
3) Bij het niet voldoen van de contributie voor het komende verenigingsjaar ontvangt men voor 1 december van het betreffende verenigingsjaar een tweede verzoek tot betaling.
4) Na 1 februari van elk verenigingsjaar wordt men geacht zijn lidmaatschap te hebben beëindigd indien op die datum geen contributie heeft betaald. Het gewone lid ontvangt een kennisgeving omtrent het besluit tot het beëindigen van het lidmaatschap.

Artikel 4. Beëindiging Lidmaatschap

1) Het lid dat zijn lidmaatschap wenst te beëindigen dient voor 1 mei op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk aan de ledenadministratie te worden vermeld.
2) Het bestuur kan een lid het lidmaatschap opzeggen indien:
a) De vereniging aanwijsbaar wordt geschaad door het niet voldoen van de geldelijke verplichtingen van de zijde van het lid, niet zijnde de verplichtingen als genoemd in artikel 2 van dit huishoudelijk reglement, of
b) De betrokkene handelt in strijd met de statuten of met het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging, of
c) Door het betrokken lid op enigerlei wijze schade wordt toe gebracht aan de goede naam van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
d) Van de opzegging wordt het betrokken lid  in kennis gesteld middels een (aangetekend) schrijven, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In dit schrijven worden de  redenen die tot opzegging hebben geleid uiteengezet. De opzegging heeft onmiddellijk effect.
e) Degene van wie op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel het lidmaatschap is opgezegd kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die in hoogste instantie beslist. Indien betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken dient dit per aangetekend schrijven aan de secretaris te worden bekend gemaakt binnen een maand na datum van het schrijven als bedoeld in het voorgaande lid met vermelding van de beroepsgronden. De betrokkene ontvangt in dit geval een uitnodiging voor de eerst volgende algemene leden vergadering.
3) Een opgezegd lid kan opnieuw een verzoek om toelating als lid doen.

Artikel 5. Weigering lidmaatschap

1) Het bestuur heeft het recht iemand te weigeren als nieuw lid of donateur te accepteren indien:
a) Betrokkene niet voldoet aan de eisen als vastgesteld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement.
b) Betrokkene eerder het lidmaatschap is opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 2 van dit huishoudelijk reglement;
2) Van de weigering wordt het betrokken lid in kennis gesteld middels een (aangetekend) schrijven, ondertekent door de voorzitter en de secretaris. In dit schrijven worden de redenen die tot weigering hebben geleid uiteengezet.
3) Degene die op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel het lidmaatschap is geweigerd kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die in hoogste instantie beslist. Indien betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken dient dit per aangetekend schrijven aan de secretaris te worden bekend gemaakt binnen een maand na datum van het schrijven als bedoeld in het voorgaande lid met vermelding van de beroepsgronden. De betrokkene ontvangt in dit geval een uitnodiging voor de eerst volgende algemene leden vergadering.

Artikel 6. Bestuur

1) Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit nodig oordelen, doch tenminste eenmaal per jaar.
2) De voorzitter leidt in principe de vergadering.
3) De voorzitter behartigt zaken die niet op het specifieke terrein van de overige bestuursleden liggen.
4) De voorzitter brengt verslag uit van het bestuursbeleid aan de algemene ledenvergadering.
5) De secretaris voert algemene correspondentie van de vereniging en beheert dat gedeelte van het archief dat voor zijn werkzaamheden nodig is. De secretaris is verplicht van zijn uitgaande stukken een kopie te bewaren.
6) De secretaris is belast met het maken of doen maken van notulen van alle ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de verspreiding van deze notulen.
7) De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en voert administratie daarover. Hij int de contributie en andere bijdragen en maant de leden zonodig tot het voldoen aan hun verplichtingen.
8) De penningmeester doet mededeling aan het bestuur van de namen van diegene wier bijdragen na het verstrijken van de in artikel 3 lid 2 van dit huishoudelijk reglement genoemde termijn onvoldaan zijn gebleven.
9) De penningmeester doet de uitgaven van de vereniging en legt hierover rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Minstens eenmaal per jaar brengt hij verslag uit van de verenigingsfinanciën. De penningmeester geeft geregeld een overzicht van de financiën aan het bestuur.
10) De ledenadministrateur doet aan nieuwe leden zo spoedig een bewijs van inschrijving toekomen.
11) Het bestuur is bevoegd, in zaken van inwendig beheer en orde die bepalingen vast te stellen die het nodig acht mits niet strijdig zijn met de statuten, huishoudelijk reglement of die wettig genomen bestuiten van een algemene ledenvergadering of buitengewone ledenvergadering.
12) Besluitvorming noodzakelijk krachtens artikel 6 lid 1 &11 van dit huishoudelijk reglement, kunnen slechts plaats vinden indien van de bestuursleden de meerderheid aanwezig is.
13) Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het aftredende bestuurslid is maximaal een maal herkiesbaar.
14) Er mogen niet meer dan drie bestuursleden tegelijk aftreden volgens rooster. In bijzondere gevallen is de algemene ledenvergadering bevoegd ontheffing te verlenen.
15) Vacatures in bestuursfuncties dienen op de website voor een algemene ledenvergadering, doch ten minste veertien dagen voor die vergadering, aan alle leden te worden bekendgemaakt.
16) Het bestuur heeft het recht kandidaten te stellen voor vacante bestuursfuncties.
17) Het recht kandidaten te stellen komt tevens toe aan elke tien of meer gewone leden, mits de namen van de kandidaten minimaal tien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris zijn medegedeeld.

Artikel 7. Media

1) De vereniging exploiteert een eigen website.
2) De redactie beslist, eventueel na overleg met het bestuur, over het plaatsen van artikelen, advertenties, ingezonden stukken en overige op de website.
3) de vereniging kan ook andere publicaties uitgeven. 4) De redactie beheert dat deel van het archief dat betrekking heeft op de website en aanverwante zaken.
5) Voor de financiering van de website onderhoudt de redactie nauw en regelmatig contact met het bestuur.
6) Het bestuur stelt, zonodig in overleg met de redactie, nadere bepalingen vast met betrekking tot verenigingsuitgaven.

Artikel 8. Algemene ledenvergadering

1) Alle gewone leden, ereleden en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben de geschorste leden.
2) Alle gewone leden en ereleden hebben ieder één stem. De geschorste leden hebben geen stemrecht.
3) Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem/haar, zijn/haar echtgenoot of één van de bloed- of aanverwanten in rechte lijn betreffen (1e & 2e graad).
4) Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen geschiedt stemming schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5) Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is degene gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6) Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel betreffende een genomen besluit is beslissend. Wanneer echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
7) De voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger leidt de algemene vergadering. Hij bepaalt de volgorde waarin de te behandelen onderwerpen aan de orde komen. 8) Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
9) Tijdens de algemene vergadering is ieder gewoon lid of erelid gerechtigd tot het indienen van een motie. Het bestuur is gehouden een dergelijke motie in stemming te brengen mits deze motie wordt gesteund door tenminste 10 gewone of ereleden. Besluiten aangaande een dergelijke motie kunnen slechts geldig worden genomen indien tenminste 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
10) De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

Artikel 9. Financiële en administratieve controle

1) De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur tot onderzoek van de rekening en verantwoording over de lopende dan wel laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
2) Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en tevens inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 3) Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het verslag, de rekening en verantwoording hierover strekt het bestuur tot décharge.
4) Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt onthouden benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste twee leden welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze nieuwe commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen drie maanden na benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
5) De penningmeester kan pas van zijn functie worden ontheven nadat de commissie daartoe toestemming heeft verleend.
6) De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uit brengen aan het bestuur of aan een algemene ledenvergadering inzake haar bevindingen.
7) Indien zich voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde twee leden geen kandidaten beschikbaar stellen déchargeert het bestuur de penningmeester, nadat in dit artikel lid 3 bedoelde stukken zijn beoordeeld door een extern, erkent, financieel administratie – of accountants kantoor, dit met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Artikel 10. Geschillen

1) Teneinde te bemiddelen inzake geschillen tussen twee leden over zaken, betrekking hebbende op de vereniging in ruime zin, kan een geschillencommissie worden benoemd door het bestuur.
2) De geschillencommissie bestaat uit tenminste twee leden en een voorzitter.
3) Een geschil tussen partijen kan slechts dan door de geschillencommissie worden behandeld indien één of beide partijen tevoren schriftelijk verklaren zich te houden aan de uitspraken van de commissie in het aanhangig gemaakte geschil.
4) Het bestuur benoemt en ontslaat de leden en de voorzitter van de geschillencommissie.
5) Het bestuur draagt voor zover mogelijk zorg voor een deskundige samenstelling van de geschillencommissie. In bijzondere gevallen kan het bestuur een deskundige van buiten de vereniging verzoeken zitting te nemen in de geschillencommissie.
6) De werkwijze van de geschillencommissie wordt, in overleg met het bestuur, bepaald door de voorzitter van de geschillencommissie.

Artikel. 11 Slotbepaling

1) Het hierboven beschreven reglement werd van kracht nadat de door het bestuur voorgestelde wijzingen conform de statutaire bepalingen zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
2) Dit reglement kan worden aangehaald als “Huishoudelijk Reglement”

De secretaris

De Voorzitter

Busreglement

Busreis reglement

Algemeen

Een geldig legitimatiebewijs is verplicht voor alle reizigers. Mensen die al dusdanig dronken zijn bij vertrek van de bus op de heenreis kunnen worden geweerd. Mensen die onderweg al dusdanig dronken zijn kunnen uit de bus worden gezet. Blauwe brigade is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de rit Gevonden voorwerpen anders dan bederfelijk waar, zullen een maand worden bewaard alvorens deze worden vernietigd. Blauwe brigade is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de reizigers. Eventuele schadeclaims dienen rechtstreeks te worden verhaald op de veroorzaker(s) hiervan. Deelnemers jonger dan 14 jaar mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene. De deelnemer verklaard akkoord te gaan met het busreglement van Blauwe brigade. De deelnemer die zich niet aan het reglement houdt kan worden uitgesloten van busreizen en andere activiteiten georganiseerd door Blauwe brigade en/of ZZ Leiden basketball Blauwe brigade,ZZ Leiden basketball en de touroperator hebben het recht tegen overtreders aanvullende maatregelen te nemen.

Gedragingen

De aanwijzingen van de organisatie en/of de buschauffeur dienen strikt te worden opgevolgd. In de bezoekende sporthal dienen aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden. Al het afval dient in de zakjes in het gangpad gedeponeerd te worden, niet in de asbakken van de stoelen. Kauwgum is toegestaan, maar deze mag na gebruik enkel in de zakjes worden gedumpt en nergens anders worden geplakt, ook niet in de asbakken. Iedere overtreding hierop levert een boete van 15 euro op welke direct aan de buschauffeur dient te worden voldaan. Het is niet toegestaan om voorwerpen uit de bus te gooien of de bus op enigerlei wijze te verontreinigen. Kotsen in de bus kost € 100, – welke direct zijn te voldoen aan de buschauffeur. Aan kotsen in een van de daarvoor bestemde gratis verkrijgbare zakjes zijn geen kosten verbonden Tijdens de rit dient iedereen (met een zitplaats) te blijven zitten, het is niet toegestaan in de bus rond te gaan lopen of te dansen. Het is niet toegestaan om te gaan staan op stoelen of om te gaan zitten op armleuningen. Het is niet toegestaan aan het bagagerek, aan deuren of aan andere dingen van de bus te gaan hangen. De bus blijft in de staat zoals hij is. Alles wat beschadigd of gesloopt wordt, wordt op de persoon die dat veroorzaakt verhaald. Ontstane schades dienen direct te worden afgerekend bij de buschauffeur.

Verboden en geboden

Roken, drugsgebruik en andere verdovende middelen in de bus zijn streng verboden. Wapens en vuurwerk in de bus zijn streng verboden. De buschauffeur heeft het recht te fouilleren hierop. Het is niet toegestaan in de bus ruzie te maken, herrie te schoppen, anderen uit te dagen, te beledigen, te discrimineren of op andere manier asociaal gedrag ten toon te stellen. Het is verboden nooddeuren en noodluiken in de bus te openen of de noodhamer te hanteren, anders dan in het geval van een noodsituatie Het nuttigen van zelf meegenomen dranken(alcoholisch en non-alcoholisch) is niet toegestaan De verkoop van dranken in de bus verloopt via de Blauwe brigade. Op de heen reis is het nuttigen van alcoholische dranken niet toegestaan Op de terug reis is het nuttigen van alcoholische dranken (met mate) toegestaan Het nuttigen van (frituur)snacks is niet toegestaan

Stiptheid

Iedereen wordt geacht 15 minuten voor vertrek van de bus aanwezig te zijn. De bus vertrekt een ½ uur na het eindsignaal van de wedstrijd. De bus vertrekt stipt op tijd en wacht niet! Zorg dus dat je op zowel heen- als terugreis op tijd bij de bus bent. Mocht je de bus niet gaan halen, probeer dan tijdig de buschauffeur of iemand van de organisatie te waarschuwen, mogelijk kan deze nog een oplossing vinden. Bij geen bericht zal nimmer worden gewacht. Indien mensen niet mee terugreizen dient dit minimaal 15 minuten voor de vertrektijd van de terugreis aangegeven te zijn. Personen die dankzij te laat arriveren hun bus missen, zullen geen restitutie van hun reisgeld ontvangen. Het bestuur kan tot 1 dag van te voren besluiten om de busreis te annuleren. Informatie hierover is te verkrijgen via de website. Bij reizen met meerdere bussen is het niet toegestaan van bus te wisselen.

Inschrijvingen

Inschrijving voor deelname aan de busreizen kan tijdens de thuiswedstrijden van ZZ Leiden door middel van directe en contante betaling bij de organisatie van Blauwe brigade. De deelnemer bevestigd kennis genomen te hebben van de reglementen en verklaard hiermee accoord te gaan.